Eerstelijnszorg Pajottenland /Zennevallei

Heel wat mensen in maatschappelijk kwetsbare posities kampen met aanhoudende medische klachten. De impact voor het hele gezin is enorm. Hoewel het aanbod uitgebreid is, botsen ze op heel wat drempels in onze gezondheidszorg.

Een netwerkverhaal

Basiswerkingen uit Halle en de omliggende gemeenten plaatsen al vele jaren het thema gezondheid en gezondheidszorg op de agenda. Sinds 2012 brengt Riso partners samen om een betere samenwerking op de 1ste lijn te garanderen en de scheiding tussen gezondheid en welzijn op te heffen. We streven naar een hecht netwerk van partners die zich concreet engageren: huisartsen, OCMW, CAW, thuiszorgdiensten, verpleegkundigen, CGG, … .

Hierbij laten we ons inspireren door volgende uitgangspunten:

  • meer continuïteit in de zorg
  • vroegere detectie van problemen
  • adequate opvolging en begeleiding

In de praktijk

Eerst komende periode focussen we op:

  • Met een digitaal aanmeldpunt en bijhorende praktijkmomenten (gericht overleg met de partners) engageren huisartsen, OCMW en CAW zich om complexe cases in een vroeg stadium op een gezamenlijke agenda te plaatsen én hier op korte termijn concreet mee aan de slag te gaan. Ook het CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), Begeleid Wonen en LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk – vooral gericht op chronische aandoeningen) en de SEL (samenwerkingsverband eerstelijn) volgen dit op de voet.
  • In samenwerking met basiswerkingen en partners worden pistes uitgewerkt om mensen over de drempel te helpen om meer te bewegen. Samen met gezonde voeding vormt dit immers een essentieel element voor een gezonde levensstijl. Het zijn daarom bij uitstek concrete sporen in een preventief beleid.
  • De grootschalige preventieve campagnes van de Vlaamse Overheid (bv preventieve screenings voor borstkanker) bereiken slechts moeizaam een breed publiek. Vooral maatschappelijk kwetsbare groepen zijn niet op de hoogte of ervaren andere drempels om concrete stappen te zetten. Vanuit onze contacten met deze groepen werken we in een Vlaamse werkgroep mee aan een nieuwe benadering.

 

Contact

Nelle Minner –  nelle.minner@samenlevingsopbouw.be | 0490 56 62 28
Adres: Vondel 25, 1500 Halle

T 02 358 13 62

Advertisements